Sunday, April 4, 2010

Salubong


Narito po Ako, Inay...
muli po Akong nabuhay
upang ang sanlibuta'y
'di na malumbay
sa pag-aalay Ko ng buhay.

Narito po Ako
upang pawiin ang iyong mga luhang
tanging para sa Akin;
huwag na po kayong malungkot, Inay.
Masdan ninyo po Akong tinupad ang loob ng Ama;
masdan ninyo po Akong matagumpay sa kamatayan, kadiliman, at kasamaan.
Nais Ko po kayong pasalamatan
dahil tinanggap po ninyo ang kalooban ng Ama't Panginoon
ng sangkatauhan.
Nais po kitang yakaping muli
upang mapatunayan po ninyong
hindi kayo nagkakamali.

Narito po Ako!
Muling nabuhay para po sa inyo at sa buong mundo!

No comments:

Post a Comment

Followers

Heads' Up!