Saturday, December 24, 2011

Byzantinong awit sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoong Jesu-Kristo

pagsasalin ni Ian Riñon


Ngayo'y ipinanganak buhat sa isang dalaga Siyang may tangan ng tanang nilikha sa Kanyang mga kamay. 


Siyang hindi mahawak-hawakan ay binalutan ng lampin bilang Sanggol. 


Siyang Diyos nang sa pasimula'y nilikha ang kalangitan ay nakahimlay sa isang sabsaban. 


Siyang nagpaulan ng manna sa Kanyang bayan sa ilang ay nakasalalay sa gatas ng Kanyang Ina. 


Siyang Kabiyak ng Simbahan ang nag-anyaya sa mga pantas.

Ang Anak ng Birhen ang tumanggap ng kanilang mga handog.

Pinupuri namin ang Iyong pagsilang, O Kristo.

Nawa'y makita rin namin ang sarili Mo. 

No comments:

Post a Comment

Followers

Heads' Up!